082057330 info@ndprimorje.si

Vse članice in člane vabimo na redno skupščino društva Nogometno društvo Primorje, ki bo dne 20. 6.2022 ob 18:00 v prostorih društva na Mestnem stadionu.

 Dnevni  red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti redne skupščine društva.
    2. Izvolitev organov redne skupščine.
  2. Sprejem dnevnega reda redne skupščine društva.
  3. Poročilo predsednika o delu društva 2021/2022.
  4. Finančno poročilo za leto 2021.
  5. Poročilo vodje mladinskega programa za leto 2021/2022.
  6. Program dela in cilji društva za leto 2022/2023.
  7. Razno

 Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo člani društva oziroma njihovi zakoniti  zastopniki. Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica  članov društva.


Ponovno zasedanje skupščine:
Na podlagi 13. člena statuta lahko skupščino 30 minut po predvidenem  začetku zaseda, če ji prisostvuje najmanj 10 članov društva.

UO DRUŠTVA