082057330 info@ndprimorje.si

Vse članice in člane vabimo na redno skupščino društva Nogometno društvo Primorje, ki bo dne

28. 6. 2024 ob 18:00 v prostorih društva na Mestnem stadionu v Ajdovščini.

Dnevni  red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti redne skupščine društva.
2. Izvolitev organov redne skupščine.
3. Sprejem dnevnega reda redne skupščine društva.
4. Finančno poročilo za leto 2023
5. Poročilo vodje mladinskega programa za leto 2023/2024
6. Poročilo predsednika o delu društva 2023/2024
7. Program dela in cilji društva za leto 2024/2025
8. Razno

Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo člani društva oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica  članov društva.

Ponovno zasedanje skupščine:
Na podlagi 13. člena statuta lahko skupščino 30 minut po predvidenem začetku
zaseda, če ji prisostvuje najmanj 10 članov društva.